Mã hóa thi đua năm học 2016-2017

Chủ nhật - 05/06/2016 08:25
PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LỘC SƠN                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
MÃ HÓA THI ĐUA TRƯỜNG THCS LỘC SƠN
Áp dụng từ năm học 2016- 2017
1. Ngày công(10đ):
 - Vắng có phép (nghỉ do ốm đau hoặc việc gia đình có giấy phép và được Hiệu trưởng đồng ý giải quyết): 01 ngày trừ 0,5đ.
 - Vắng không phép: 01 ngày trừ 10,0đ và người vi phạm còn phải bị xem xét xử lí hành chính theo quy định;
 Lưu ý: + Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên đi công tác theo sự phân công của nhà trường hoặc điều động của các cấp có thẩm quyền thì không tính vào ngày nghỉ.
               + Nghỉ tang gia (Bố, mẹ, con, vợ hoặc chống), cưới hỏi con trong 03 ngày không tính trừ điểm thi đua.
               + Cán bộ, giáo viên, nhân viên chỉ xin nghỉ bằng điện thoại mà không gửi giấy xin phép thì coi như nghỉ không phép.
               + CB,GV, NV nghỉ do ốm đau từ 02 ngày trở lên ngoài giấy xin phép còn phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế.
               + Không tính trường hợp CB,GV,NV nghỉ hội họp hoặc các sinh hoạt tập thể  khác vào ngày công.
2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ (60đ):
    2.1. Đối với cán bộ, giáo viên:
            a/ Thực hiện nề nếp chuyên môn ( 20 điểm):
            - Giờ giấc ra vào lớp: Vào trễ, ra sớm từ 1 đến 3 phút trở lên không lí do: Lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trừ 2 điểm; Từ lần 4 trở đi ngoài trừ 2 điểm theo quy định thì còn phải bị phê bình trước hội đồng và bị coi là vi phạm QCCM.
            - Tham gia hội họp và các sinh hoạt chuyên môn theo quy định:
                    + Vào trễ ra sớm không lí do từ 1 đến 5 phút: Lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trừ 2 điểm; Từ lần 4 trở đi ngoài trừ 2 điểm theo quy định thì còn phải bị phê bình trước hội đồng và bị coi là vi phạm QCCM.
                      + Nghỉ không lí do: Trừ 5điểm/ 1 lần, bị phê bình trước HĐSP và bị coi là vi phạm QCCM.
                      + Nghỉ có lí do ( kể cả ốm đau hoặc lí do khác): Trừ 0,5 điểm/1 Lần
- Thực hiện quy định chấm bài, vào điểm:
          + Vào điểm chậm từ 1 đến 2 lần nhắc nhở; Lần thứ 3 trừ 1 điểm; Từ lần thứ 4 trở lên trừ 5 điểm và bị phê bình trước hội đồng, bị coi là vi phạm QCCM.
          + Vào điểm sai sót từ 3 đến 5 con điểm/1 lớp trừ 0,5 điểm; Trên 6 đến 9 con điểm trừ 2 điểm/ 1 lớp; từ 10 con điểm  trở lên / 1 lớp trừ  5 điểm và yêu cầu giáo viên phải thay sổ điểm.
          + Chấm trả bài kiểm tra chậm, có nhiều sai sót ( từ 3 sai sót trở lên/ 1 bài kiểm tra), lời phê không rõ ràng, cụ thể trừ 2 điểm/1 Lớp.
- Thực hiện ra đề kiểm tra: Ra đề kiểm tra có sai sót, nộp chậm so với quy định thời gian, không đúng quy trình quy định: Lần 1 nhắc nhở góp ý không trừ điểm; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trở lên trừ 3 điểm, bị phê bình trước hội đồng SP và còn bị coi là vi phạm QCCM.
- Thực hiện phân công dạy thay, dạy kê và các hoạt động chuyên môn khác:
                        + Không thực hiện bị coi là vi phạm QCCM và đồng thời bị xem xét xử lí hành chính theo quy định.
                        + Thực hiện theo phân công nhưng thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến chất lượng và nề nếp nhà trường trừ 2 điềm/ 1 lần.
- Lên lớp không có giáo án theo quy định( kể cả dạy thay): Bị coi là vi phạm QCCM.
- Thực hiên chương trình bộ môn, thời khóa biểu:
                         + Tự ý bỏ giờ, bỏ tiết ( kể cả dạy thay) bị coi là vi phạm QCCM.
                         + Cắt tiết, đảo tiết sai quy định của PPCT bộ môn khi chưa được nhà trường đồng ý bị coi là vi phạm QCCM.
                        + Tự ý đổi tiết với nhau khi chưa được sự đồng ý của nhà trường: Lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trở đi trừ 5 điểm / 1 lần; từ lần thứ 4 ngoài trừ điểm thi đua còn bị coi là vi phạm QCCM.
b/ Thực hiện các loại hồ sơ, giáo án theo quy định (10 điểm):
- Thiếu 1 loại hồ sơ giáo án theo quy định xếp loại không đạt yêu cầu và bị coi là vi phạm QCCM.
- Hồ sơ giáo án: Xếp loại tốt đạt từ  9 đến 10 điểm; Loại khá từ 7 đến 8 điểm; Loại trung bình đạt từ 5 đến 6 điểm; Loại chưa đạt yêu cầu từ 3 đến 4 điểm và còn bị coi là vi phạm QCCM.
c/ Thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn cá nhân( 20 điểm):
Dự giờ: Thiếu 1 tiết trừ 0,5 điểm.
- Không dự giờ thao giảng theo quy định: Trừ 1 điểm/ 1 tiết.
- Không dự giờ dạy UDCNTT theo quy định: Trừ 1 điểm/ 1 tiết.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo quy định:
            + Không đăng ký thao giảng theo quy định coi là vi phạm QCCM.
+ Không dự chuyên đề, ngoại khóa: Trừ 1 điểm/ 1 hoạt động nếu có lí do; nếu không có lí do bị coi là vi phạm QCCM.
+ Không tham gia tập huấn chuyên môn theo quy định: Có lí do trừ 3 điểm/ 1 lấn; Không có lí do coi là vi phạm QCCM.
- Không tham gia thi GVG cấp trường trừ 5 điểm.
- Chất lượng bộ môn:
+ Học kỳ I: Thấp hơn 5 % không trừ điểm; thấp hơn từ 6 đến 10 % trừ 3 điểm; thấp hơn trên 10 % trừ 5 điểm.
+ Cuối năm học: Bằng chỉ tiêu đề ra không trừ điểm; Thấp hơn chỉ tiêu thì cứ 1% trừ 1 điểm ( Điểm trừ tối đa không quá 10 điểm);
d/ Xếp loại tay nghề (10 điểm):
- Xếp loại tốt: Đạt từ 9 đến 10 điểm
- Loại khá: Đạt từ 7 đến 8 điểm
- Loại đạt yêu cầu: Đạt từ 5 đến 6 điểm
- Loại chưa đạt: Đạt từ 3 đến 4 điểm.
Lưu ý: - Vi phạm QCCM 01 nội dung  hạ 01 bậc thi đua cuối kỳ, cuối năm học.
               - Vi phạm QCCM từ 2 đến 3 nội dung hạ 02 bậc thi đua cuối kỳ, cuối năm học.
              - Vi pham từ 4 nội dung trở lên thi ngoài hạ bậc thi đua còn bi xem xét kỷ luật theo quy định.
    2.2. Đối với nhân viên:
 a/ Thực hiên nề nếp làm việc hàng ngày (20 điểm):
- Giờ giấc làm việc hàng ngày đi trễ, về sớm không lí do: Lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trừ 2 điểm; Từ lần 4 trở đi trừ 2 điểm/ 1 lần theo quy định thì còn phải bị phê bình trước hội đồng.
- Tham gia hội họp và các sinh hoạt tổ theo quy định:
+ Vào trễ, ra sớm không lí do từ 1 đến 5 phút: Lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trừ 2 điểm; Từ lần 4 trở đi trừ 2 điểm/ 1 lần theo quy định thì còn phải bị phê bình trước hội đồng và bị coi là vi phạm QCCM.
            + Nghỉ không lí do: Trừ 5 điểm/ 1 lần , bị phê bình trước HĐSP và bị coi là vi phạm QCCM.
            + Nghỉ có lí do ( kể cả ốm đau hoặc lí do khác): Trừ 0,5 điểm/1 Lần
            b/ Thực hiện các loại  hồ sơ sổ sách theo quy định (10 điểm):
- Thiếu 1 loại hồ sơ sổ sách theo quy định xếp loại không đạt yêu cầu và bị coi là vi phạm QCCM.
- Xếp loại hồ sơ sổ sách:
+ Loại tốt: Đạt từ 9 đến 10 điểm;
+ Loại khá: Đạt từ 7 đến 8 điểm.
+ Loại trung bình: Đạt từ 5 đến 6 điểm.
+ Loại chưa đạt yêu cầu: Đạt từ 3 đến 4 điểm
            c/ Thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn được giao (20 điểm):
-  Học kỳ I: Thấp hơn 5 % không trừ điểm; thấp hơn từ 6 đến 10 % trừ 3 điểm; thấp hơn trên 10 % trừ 5 điểm.
- Cuối năm học: Bằng chỉ tiêu đề ra không trừ điểm; Thấp hơn chỉ tiêu thì cứ 1% trừ 1 điểm( điểm trừ tối đa không quá 10 điểm)
            d/ Xếp loại công tác giao (10 điểm):
+ Loại tốt: Đạt từ 9 đến 10 điểm;
+ Loại khá: Đạt từ 7 đến 8 điểm.
+ Loại trung bình: Đạt từ 5 đến 6 điểm.
+ Loại chưa đạt yêu cầu: Đạt từ 3 đến 4 điểm.
3. Công tác kiêm nhiệm (10đ):
a/ Thực hiện các quy định về công tác kiêm nhiệm (2 điểm): Vi phạm không có lí do lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ  0,5 điểm; Lần thứ 3 trừ 1,0 điểm; Lần thứ 4 trừ 2,0 điểm vả bị coi là vi phạm QCCM.
            b/ Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách công tác kiêm nhiệm (3 điểm): 
- Thiếu 1 loại hồ sơ sổ sách theo quy định xếp loại không đạt yêu cầu và bị coi là vi phạm QCCM.
- Xếp loại hồ sơ sổ sách:
+ Loại tốt: Đạt từ 2,5 điểm đến 3 điểm;
+ Loại khá: Đạt từ 1,5 đến 2,0 điểm.
+ Loại trung bình: Đạt từ 0,5 đến 1,0 điểm.
+ Loại chưa đạt yêu cầu: 0 điểm còn bị coi là vi phạm QCCM.
            c/ Xếp loại công tác kiêm nhiệm (5 điểm): 
- Loại tốt: Đạt từ 4,5 điểm đến 5 điểm;
- Loại khá: Đạt từ 3,5 đến 4,0 điểm.
- Loại trung bình: Đạt từ 2,5 đến 3,0 điểm.
- Loại chưa đạt yêu cầu: Đạt từ 1,5 đến 2,0 điểm
4. Công tác khác ( 20đ):
            a/ Thực hiện các nề nếp, nội quy cơ quan (6 điểm):
Vi phạm không có lí do lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ  1,0 điểm; Lần thứ 3 trừ 2,0 điểm; Lần thứ 4 trừ 3,0 điểm/ 1 lần vả còn bị phê bình trước hội đồng sư phạm.
            b/ Tham gia các hội họp và sinh hoạt tập thể theo quy định(6 điểm):
- Vào trễ, ra sớm không lí do từ 1 đến 5 phút: Lần 1 nhắc nhở; Lần 2 trừ 1 điểm; Lần 3 trừ 2 điểm; Từ lần 4 trở đi ngoài trừ 2 điểm theo quy định thì còn phải bị phê bình trước hội đồng và bị coi là vi phạm QCCM.
            - Nghỉ không lí do: Trừ 3 điểm và còn bị phê bình trước hội đồng sư phạm.
            - Nghỉ có lí do ( kể cả ốm đau hoặc lí do khác): Trừ 0,5 điểm/1 Lần
            c/ Tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động phong trào(8 điểm):    
 -  Không tham gia 01 hoạt động có phép thì trừ 01 điểm; Không có phép trừ 4 điểm/ 1 hoạt động;
- Không tham gia từ 02 hoạt động trở lên mà không có phép ngoài trừ điểm thi đua người vi phạm còn phải bị phê bình trước hội đồng sư phạm.
CÁCH XẾP LOẠI :
         - Loại tốt: Đạt từ 91 % đến 100 % Trong đó: Không vi phạm QCCM hoặc bị phê bình trước hội đồng sư phạm trở lên; Tay nghề đạt loại khá, giỏi đối với giáo viên hoặc xếp loại công tác được giao khá, tốt đối với cán bộ và nhân viên;
         - Loại khá: Đạt từ 81 % đến 90 %
         - Loại trung bình: Đạt từ 71 % đến 80 %
         - Loại yếu: Dưới 70 %
 ( Cán bộ, giáo viên, nhân viên không kiêm nhiệm thì quy đổi về biểu điểm 100 để tính tỉ lệ phần trăm để xếp loại thi đua )
* Phân công theo dõi:
            1. Lãnh đạo nhà trường theo dõi chung tất cả các hoạt động của CB,GV,NV theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;
            2. Tổ trưởng chuyên môn theo dõi giáo viên trong tổ thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn cá nhân; tham gia các hoạt động chuyên môn do tổ hoặc các cấp tổ chức; tham gia sinh hoạt CM hàng tháng; ngày công, thực hiện quy chế chuyên môn; tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn; thực hiện phân công của tổ, của trường…
            3. Tổ trưởng Văn phòng theo dõi các thành viên trong tổ về giờ giấc làm việc hang ngày, tham gia sinh hoạt tổ, các sinh hoạt tập thể, thực hiện các chỉ tiêu cá nhân, ngày công..
            4. Ban chấp hành Công đoàn theo dõi về nề nếp, nội quy cơ quan, các hoạt động đoàn thể cụ thể: Tham gia chào cờ đầu tuần; trang phục đến trường, lên lớp; thực hiện mang thẻ viên chức khi đến trường; tham gia các sinh hoạt đoàn thể; tham gia các hoạt động và phong trào thi đua do các đoàn thể tổ chức; thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; những điều CB,GV,NV không được làm theo nội quy cơ quan.
           5. Thư ký hội đồng: Theo dõi CB,GV,NV tham gia hội họp theo lịch của nhà trường cụ thể: Họp HĐSP, họp Liên tịch, họp Chi Bộ, và các cuộc họp khác do nhà trường tổ chức.
 * Công tác báo cáo, sơ kết tổng kết thi đua cuối tháng, cuối đợt, cuối kỳ, cuối năm:
           1. Cuối tháng , cuối đợt thi đua các bộ phận công khai kết quả theo dõi cho CB,GV,NV và báo cáo bằng văn bản về cho Hiệu trưởng.
           2. Cuối đợt thi đua, cuối kỳ, cuối năm học các bộ phân theo dõi tổng hợp kết quả thi đua bộ phận được phân công gửi về thường trực Hội đồng thi đua nhà trường( Chủ tịch Công Đoàn). Chủ tịch Công đoàn tổng hợp chung toàn trường gửi về Hiệu trường và cùng hiệu trưởng chuẩn bị các nội dung để họp hội đồng thi đua sơ kết, tổng kết thi đua cuối đợt, cuối kỳ, cuối năm học.
           3. Thường trực Hội đồng thi đua nhà trường tổ chức công khai kết quả thi đua cho CB,GV,NV thông qua Họp HĐSP và niêm yết tại phòng hội đồng
                    CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                   
 
                                                                        
                   NGUYỄN HỮU HIẾU                                                                            NGUYỄN TRỌNG HỌC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây