Quy chế tổ chức và hoạt động trường THCS Lộc Sơn

Thứ ba - 08/01/2019 21:08

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LỘC SƠN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THCS LỘC SƠN

Năm học: 2018-2019

( Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ -THCS/LS ngày    tháng   năm 2018 của hiệu trưởng trường THCS Lộc Sơn).

- Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ các văn bản của ngành và địa phương về công tác giáo dục;

     - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2018-2019, Trường THCS Lộc Sơn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THCS Lộc Sơn năm học 2018-2019 như sau:

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

         1. Quy chế tổ chức và hoạt động trường THCS Lộc Sơn quy định về tổ chức và quản lý nhà trường; trách nhiệm của từng cá nhân; trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; nề nếp và kỷ luật làm việc; nguyên tắc làm việc.                             

         2. Đối tượng áp dụng là tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

Trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:                                            

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.                                        

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

                      

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Điều 1: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số CB,GV,NV đầu năm học: 57 người ( trong đó 04 giáng viên hợp đồng thỉnh giảng); Số nữ: 43 người;

Trong đó: Ban giám hiệu: 03; Tổng Phụ trách: 01; Giáo viên: 45; Nhân viên: 08; Biên chế: 47; Hợp đồng: 10;  Đảng viên: 29;

Về trình độ: Thạc sĩ: 01; Đại học: 40; Cao đẳng: 10; Trung cấp: 04

 Điều 2: Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ chủ nhiệm

  1. Tổ chuyên môn:

- Đội ngũ CB,GV,NV nhà trường được biên chế thành 04 tổ chuyên môn:

1.1. Tổ Văn, Sử, Công dân: 11 người gồm giáo viên được đào tạo về các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Công dân.

1.2. Tổ Toán, Lí, Tin: 13 người gồm giáo viên được đào tạo về các bộ môn Toán, Tin, Vật lí.

1.3. Tổ Địa, Hóa, Sinh, Thể dục: 10 người gồm giáo viên được đào tạo về các bộ môn Địa, Hóa, Sinh, Thể dục.

1.4. Tổ Anh văn, ÂmnNhạc, Mỹ thuật: 10 người gồm giáo viên được đào tạo về các bộ môn Anh văn, Mỹ thuật, Âm nhạc.

- Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: Thực hiện theo khoản 2, Điều 16, Điều lệ trường THCS, THPT và trường trung học có nhiều cấp học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28/03/2011.

2. Tổ văn phòng: 08 người gồm viên chức thư viện, TBDH, kế toán, văn thư, y tế, bảo vệ phục vụ.

3. Tổ chủ nhiệm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách nề nếp kỷ luật học sinh, tổng phụ trách, bí thư đoàn TN, các giáo viên chủ nhiệm lớp.

 Điều 3: Các hội đồng trong nhà trường

1. Hội đồng trường: Thành phần Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2019 thực hiện theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bảo Lộc gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội, đại diện các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng 

Thư ký hội đồng: Tổ trưởng tổ Toán -  Lí - Tin.

Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại ục 3, Điều 20, Điều lệ trường THCS, THPT và trường trung học có nhiều cấp học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28/03/2011.

Hoạt động: Thực hiện theo quy định tại Mục 4, Điều 20, Điều lệ trường THCS, THPT và trường trung học có nhiều cấp học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28/03/2011.

          2. Hội đồng thi đua và khen thưởng: Thành phần gồm: Hiệu trưởng (Chủ tịch hội đồng), Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn (Phó chủ tịch hội đồng), Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng tổ Chuyên môn, Tổ trưởng tổ Văn phòng, đại diện giáo viên chủ nhiệm.

Nhiệm vụ: Giúp hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, các đợt thi đua trong năm học; sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua; đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Nhiệm kỳ: Trong 01 năm học.

3. Hội đồng kỷ luật:

3.1. Đối với học sinh: Thành phần gồm: Hiệu trưởng (Chủ tịch), Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách, GVCN có học sinh vi phạm, Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường và một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục.

Nhiệm vụ: Xét hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc.

3.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Các thành viên hội đồng kỷ luật được thành lập theo quy định của Luật viên chức gồm 05 thành viên. Chủ tịch hội đồng là hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng), các thành viên gồm đại diện Chi bộ Đảng, Đại diện BCH Công đoàn, đại diện tổ chuyên môn có người vi phạm và 01 ủy viên kiêm thư ký.

Nhiệm vụ: Xét và đề nghị xử lí kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc.

4. Các Hội đồng tư vấn khác:

Hiệu trưởng nhà trường xem xét từng công việc cụ thể để ban hành quyết định thành lập các Hội tư vấn khác khi cần thiết. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của hội đồng do hiệu trưởng quy định.

Điều 4: Các ban trong nhà trường

1. Ban xây dựng cơ sở vật chất: Trưởng ban: Hiệu trưởng - Thành viên: P.hiệu trưởng phụ trách CSVC, tổ trưởng Văn phòng, kế toán, đại diện BCH Công đoàn.

          Nhiệm vụ: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác bảo quản, sử dụng và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

2. Ban tổ chức các hoạt động ngoài giờ: Trưởng ban: Hiệu trưởng - Các thành viên:  Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội, Bí thư Chi đoàn TN, Thư viện, tổ trưởng tổ chuyên môn, GVCN lớp.

          Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động ngoài giờ đối với học sinh theo quy định trong năm học.

3. Ban kiểm tra nội bộ: Trưởng ban: Hiệu trưởng - Các thành viên:  Phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, kế toán, tổng phụ trách đội, các nhóm trưởng các bộ môn, chủ tịch Công đoàn và một số giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo đúng các quy định của Nhà nước và sự phân công của nhà trường.

4. Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội: Trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách nề nếp kỷ luật học sinh - Các thành viên: Tổng phụ trách đội, Bí thư đoàn thanh niên, bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm.

Nhiệm vụ: Tham mưu cho hiệu trưởng các giải pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống BLHĐ và các tệ nạn xã hội trong nhà trường. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống BLHĐ và TNHX trong nhà trường.

5. Ban tư vấn tâm lí học đường: Trưởng ban: Phó hiệu trưởng chuyên môn - các thành viên: Tổng phụ trách đội, khối trưởng khối chủ nhiệm, bí thư đoàn thanh niên.

Nhiệm vụ: Tổ chức tư vấn tâm lí cho học sinh gặp khó khăn trong học tập, trong sinh hoạt.

6. Ban y tế trường học và vệ sinh môi trường: Trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC - Các thành viên: Tổng phụ trách, tổ trưởng tổ văn phòng, bảo vệ phục vụ, nhân viên y tế, nhóm trưởng nhóm thể dục, giáo viên chủ nhiệm.

Nhiệm vụ: Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác y tế trong trường học theo đúng các quy định và công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường.

7. Ban an toàn giao thông: Trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC - Các thành viên: Tổng phụ trách, bí thư đoàn thanh niên, bảo vệ phục vụ, giáo viên chủ nhiệm.

Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tuyên tuyền và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật ATGT đường bộ.

6. Ban phổ cập giáo dục: Trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC - Các thành viên: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn phường Lộc Sơn theo đúng các quy định về công tác phổ cập giáo dục.

7. Ban Thanh tra nhân dân:Trưởng ban: ông Nguyễn Cảnh Bảy - Các thành viên: Bà Lưu Thị Hồng Phiến, Bà Võ Thị Ngọc Anh. (Do hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bầu ra).

Nhiệm vụ: Thực hiện công tác thanh kiểm tra theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban TTND được pháp luật quy định.

 

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

 

Điều 5: Cán bộ quản lý

1. Hiệu trưởng: Phụ trách chung; trực tiếp quản lí điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính kế toán, tổ văn phòng, tổ chủ nhiệm, xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động phong trào; chủ tài khoản 1.   

* Các công việc cụ thể:

1.1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; ra các quyết định thành lập các bộ phận, các tiểu ban, các hội đồng; bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên; tổ chức thực hiện các kế hoạch, văn bản hành chính, nội quy, quy chế ... trong phạm vi trường.

1.2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phát huy vai trò của từng cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và với địa phương trong tổ chức các hoạt động của nhà trường; thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường theo quy định.

1.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

1.4. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên.

1.5. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

1.7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

2. Phó hiệu trưởng Chuyên môn: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác chuyên môn dạy và học, trực tiếp quản lí chỉ đạo hoạt động của các tổ chuyên môn; chủ tài khoản 2.

* Các công việc cụ thể:

- Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác chuyên môn cho giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn: Kế hoạch dạy và học; kế hoạch thực hành- thí nghiệm; kế hoạch sử dụng ĐDDH; kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh; kế hoạch kiểm tra chuyên môn và các kế hoạch khác trong hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức, quản lý, điều hành công tác dạy và học: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.

- Phụ trách, theo dõi, đánh giá hoạt động các tổ chuyên môn. Kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kiểm tra và kí xác nhận vào sổ đầu bài các lớp, sổ đầu bài bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Đánh giá xét duyệt kết quả của học sinh theo phân công của hiệu trưởng  đối với khối 7,8 (Duyệt lên lớp, học bạ cuối năm).

- Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục học sinh của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về nội dung mục chuyên môn trên trang Webs của nhà trường và theo phân công của các hội đồng, các tiểu ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động nhà trường.

- Tham gia trực lãnh đạo nhà trường theo phân công.

- Thực hiện các công tác khác khi được hiệu trưởng phân công.

3. Phó hiệu trưởng CSVC: Phụ trách công tác CSVC; công tác phổ cập giáo dục, công tác thư viện thiết bị dạy học, công tác y tế, hướng nghiệp dạy nghề, công tác an ninh trật tự vệ sinh môi trường; công tác nề nếp kỷ luật học sinh.

* Các công việc cụ thể:

- Phụ trách công tác quản lí và sử dụng CSVC trong nhà trường.

- Phụ trách công tác thư viện, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

- Công tác phổ cập giáo dục, huy động học sinh ra lớp.

- Công tác lao động, hướng nghiệp dạy nghề, vệ sinh, phòng dịch.

- Trưởng ban phòng chống bệnh tật, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an ninh trật tự.

- Nề nếp kỷ luật học sinh, chỉ đạo công tác thi đua trong học sinh.

- Tham gia trực lãnh đạo nhà trường theo phân công.

- Thực hiện các công tác khác khi được hiệu trưởng phân công.

Điều 6: Chủ tịch công đoàn

Chủ tịch Công đoàn có những nhiệm vụ như sau:

- Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động Công đoàn theo điều lệ Công đoàn.

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường. Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá xếp loại thi đua của đơn vị.

- Chủ động, phối hợp với lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào thi đua hai tốt nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức xây dựng khối đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua do nhà trường và các cấp phát động và triển khai thực hiện và một số công việc khác được phân công trong các hội đồng, trong các ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động trong nhà trường.

- Nắm bặt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và kịp thời phản ánh cho lãnh đạo nhà trường để phối hợp giải quyết.

Điều 7: Tổ trưởng tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thi mà tổ được phân công.

- Chủ trì các cuộc họp tổ chuyên môn định kỳ theo lịch quy định của nhà trường hàng tháng.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án, kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong tổ mỗi học kỳ 01 lần vào các cuộc họp tổ, nhóm chuyên môn hàng tuần.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Duyệt ma trận đề kiểm tra định kỳ, học kỳ của giáo viên trong tổ. Theo dõi và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của giáo viên.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và cùng tổ phó dự giờ giáo viên.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.

- Làm hồ sơ thanh quyết toán tiền thực hiện chuyên đề, ngoại khóa của tổ theo từng học kỳ và ký xác nhận số tiết phụ trội của giáo viên trong tổ theo từng học kỳ.

Điều 8: Tổng phụ trách Đội

- Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường và hội đồng đội thành phố.

- Tổ chức chào cờ đầu tuần, điều hành các hoạt động của Đội TNTPHCM.

- Phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

- Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong học sinh theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội thành phố và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần đăng kết quả thi đua trên trang Webs của nhà trường.

- Phối hợp GVCN theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt đội, sinh hoạt lớp theo quy định.

- Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội.

- Phối hợp với GVCN theo dõi, xử lý những sai phạm của học sinh; Lập hồ sơ, đề xuất với hội đồng kỷ luật hình thức và mức độ kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

- Cuối mỗi đợt hoạt động hoặc mỗi kỳ đều phải có báo cáo sơ tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trong đó có đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Điều 9: Giáo viên    

1. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

1.1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành (Các tiết cần thiết sử dụng thí nghiệm - thực hành cần có sự chuẩn bị chu đáo); kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Cập nhật đầy đủ, chính xác điểm bộ môn theo quy định vào VNPT, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tùy tiện bỏ giờ, ra sớm vào muộn; quản lý học sinh trong các hoạt đông giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.

1.2. Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.

1.3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

1.4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

1.5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh.

Tham gia vào các hoạt động giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp.

1.6. Tham gia công tác phổ cập THCS ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

1.7. Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá học sinh. Mặc đồng phục theo quy định khi đến trường.

1.8. Mỗi giáo viên thực hiện dạy ít nhất 04 bài giảng giáo án điện tử/năm học, tích cực ứng dụng các công nghệ thông tin vào giảng dạy nâng cao chất lượng. Tham gia đầy đủ các buổi hội giảng, hội thảo hoặc chuyên đề của trường, cụm và dự giờ đảm bảo18 tiết/ năm học/ giáo viên.

1.10. Giáo viên có những quyền sau đây:

- Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;

- Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

- Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;

- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

- Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên chủ nhiệm: Ngoài các nhiệm vụ quy định của giáo viên như trên, còn có những nhiệm vụ sau đây:

2.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng đặc biệt các trường hợp học sinh cá biệt nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh.

          2.2. Liên hệ thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh thông qua sổ liên lạc theo định kỳ và đột xuất, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và lãnh đạo nhà trường biết, chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

2.3. Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách học sinh khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

2.4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng. Cuối mỗi kỳ trực tiếp duỵêt xếp loại hạnh kiểm của lớp với hiệu trưởng

2.5. Tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội và các sinh hoạt khác với học sinh lớp chủ nhiệm theo đúng quy định của nhà trường.

2.6. Thực hiện các công tác khác đối với học sinh lớp chủ nhiệm khi được hiệu trưởng phân công.

Điều 10Nhân viên

Là nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức và theo văn bản hợp đồng lao động thỏa thuận.

1. Nhân viên Kế toán

- Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, mỡ và quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.

- Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.

- Vào ngày 30 hàng tháng phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng.

- Thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định.

- Đảm bảo thời gian làm việc hành chính theo qui định. Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của hiệu trưởng.

2. Nhân viên văn thư - Lưu trử

- Ghi sĩ số học sinh vào ngày 5 hằng tháng trên bảng theo dõi sĩ số. Cập nhật và báo cáo danh sách học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến cho Hiệu trưởng kịp thời.

- Quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm, sổ ghi đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý, chuyển công văn; sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách có khoa học.

- Quản lý tốt con dấu nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản, hồ sơ; bảo đảm đúng nguyên tắc sử dụng con dấu.

- Tham mưu kịp thời với Hiệu trưởng về công tác văn thư - lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

- Đảm bảo thời gian làm việc hành chính theo qui định. Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7.

- Quản lý ghi sổ công văn đi đến, làm toàn bộ các công việc về hồ sơ sổ sách có liên quan đến học sinh, quản lý học bạ, sổ điểm các lớp trong suốt năm học và lưu giữ các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo đúng quy định.

- Phụ trách các phần mềm về quản lí CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường theo quy định.

- Thực hiện các công tác khác khi được hiệu trưởng phân công.

3. Nhân viên phụ trách thiết bị dạy học

- Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị trong các phòng thực hành Vật lý, Hoá học, Sinh học, phòng học thực hành tin học, phòng máy chiếu, phòng học tiếng Anh....

- Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của các phòng chức năng.

- Bảo quản, lau chùi, tu bổ thiết bị. Chống các hiện tượng làm mất, hư hỏng thiết bị.

- Cho mượn đồ dùng phục vụ tốt các tiết thực hành thí nghiệm.

- Giao và nhận đồ dùng dạy học và các vật dụng thiết bị theo phòng bộ môn cho giáo viên bộ môn theo qui định.

- Thường xuyên kiểm tra chế độ bảo trì các phòng máy, phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

- Đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện thống kê báo cáo việc tình hình sử dụng thiết bị dạy học hàng ngày, tuần, tháng, học kỳ.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Đảm bảo thời gian làm việc hành chính theo qui định. Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7. (Tuy nhiên phải chuẩn bị đầy đủ ĐDDH ngày thứ 7 theo yêu cầu của giáo viên bộ môn).

- Thực hiện các công tác khác khi được hiệu trưởng phân công.

4. Nhân viên thư viện

- Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản thư viện.

- Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ, sổ sách thư viện theo đúng quy định.

- Bảo quản toàn bộ sách giáo khoa dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.

- Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các công tác khác khi được hiệu trưởng phân công.

5. Nhân viên Y tế trường học kiêm nhiệm hội chữ thập đỏ, thủ quỹ

- Đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ học sinh, phối hợp với GVCN, kế toán thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh.

- Tổ chức cho học sinh khám sức khỏe đầu năm theo kế hoạch.

- Có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch trong trường học.

- Có kế hoạch, chủ động thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch tham mưu hiệu trưởng mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh, cán bộ, giáo viên và tình hình cụ thể của nhà trường.

- Quản lí và tổ chức hoạt động phòng y tế nhà trường theo quy định. Đảm bảo thời gian làm việc hành chính qui định kể cả ngày thứ 7.

- Tham mưu hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác hội chữ thập đỏ trong nhà trường theo đúng điều lệ hội chữ thập đỏ.

- Mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi các loại quỹ theo đúng quy định. Thực hiện quản lí tiền mặt các loại quỹ theo đúng nguyên tắc tài chính và hướng dẫn của kế toán.

6. Giáo viên hợp đồng thỉnh giảng

- Thời gian làm việc: Theo hợp đồng lao động, lịch và TKB, ngoài ra khi nhà trường có công việc đột xuất phải có mặt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Thực hiện đúng nội quy cơ quan, các quy định về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Tham gia các sinh hoạt chuyên môn với các tổ chuyên môn.

7. Nhân viên Bảo vệ phục vụ

- Thời gian làm việc: (theo hợp đồng)  bảo vệ cả ngày và đêm kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ, tết. 

* Nhiệm vụ chung:

- Bảo vệ CSVC nhà trường, đảm bảo trật tự an toàn trong các hoạt động của nhà trường, góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.

- Mở và đóng cửa các phòng học, phòng làm việc hàng ngày theo kế hoạch.

- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào mang tài sản của nhà trường ra khỏi trường hoặc sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.

- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong giờ chính khóa và ngoại khoá.

- Bảo vệ an ninh trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.

- Kịp thời liên hệ, phối hợp với các cơ quan công an địa phương, giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước cổng trường.

- Quét dọn, lau chùi, chuẩn bị nước uống, sắp xếp các loại tài sản phục vụ văn phòng, phòng làm việc, phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh trường học.

- Thường xuyên quét dọn, bơm nước khu vệ sinh dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Điều khiển hiệu lệnh trống hàng ngày, thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Phục vụ nước uống cho giáo viên và học sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của hiệu trưởng.

 

CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

 

1. Chi bộ

          1.1.  Đối với chính quyền nhà trường:

          - Chi bộ thực hiện lãnh đạo toàn diện đối với các hoạt động của nhà trường bằng các chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường, công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.

          - Chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

          - Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện qui chế chuyên môn, kỷ cương nề nếp trong nhà trường.

          - Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

          1.2.  Đối với tổ chức đoàn thể:

          - Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức mình, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục.

          - Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tư vấn về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo công đoàn bằng các chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và nâng cao vai trò các đoàn thể trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

          - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN, TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về: Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh...

          2. Công đoàn

          - Công đoàn cùng Nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục dài hạn và hàng năm, cùng tổ chức triển khai thực hiện.

          - Nhà trường và BCH Công đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế, nhiệm vụ chuyên môn của ngành GD và của Nhà trường đề ra.

          - Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn tham gia quản lý trường học, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị  hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên Công đoàn để kiến nghị với lãnh đạo nhà trường và cùng với nhà trường giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

          - Công đoàn động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ lên lớp; kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Công đoàn tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hoá; chăm lo sức khoẻ và các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên, vận động, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình.  

          3. Tổ chức Đoàn, Đội:

          Tổ chức Đoàn Đội hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức Đoàn, Đội và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành và nhà trường nhằm mục đích giáo dục đạo đức tác phong đoàn viên, đội viên đồng thời xây dựng nền nếp, kỷ cương  trong trường học, tạo môi trường trường học an toàn, thân thiện.

          - Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Đội tổ chức hoạt động theo chương trình Đoàn Đội cấp trên, đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách công tác Đoàn Đội.

          - Đoàn Đội phải có nhiều giải pháp tích cực để giáo dục tác phong đạo đức, nhân cách cho học sinh sống theo nề nếp, kỷ luật và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.       

          - Đoàn Đội phải ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái của học sinh, đề xuất nhà trường có biện pháp xử lý học sinh vi phạm một cách kịp thời và phù hợp với từng đối tượng.

          - Đoàn Đội tích cực đi thực tế tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh để có thể chia sẻ, động viên học sinh và đưa ra các giải pháp giáo dục học sinh cá biệt phù hợp, có hiệu quả.

          - Tích cực tham mưu với nhà trường tạo điều kiện CSVC hoặc tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          4. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị ở địa phương

          4.1. Đối với Đảng ủy và UBND phường

          - Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo phường đưa các nội dung hoạt động giáo dục vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

          - Tham mưu Đảng ủy và chính quyền địa phương làm tốt việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục ở từng tổ dân phố.

          - Tham mưu với các tổ chức đoàn thể, chính quyền ở địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá cụ thể của các hoạt động giáo dục trên địa bàn tổ dân phố, có báo cáo hoạt động từng quý, năm lên cấp lãnh đạo địa phương.

          4.2. Đối với tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

          - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận phường: Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp thanh niên để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động huy động học sinh đến trường, chống học sinh bỏ học, giáo dục đạo đức cho học sinh. Có chính sách ưu tiên động viên và khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Đẩy mạnh công tác khuyến học trên địa bàn thôn xóm, họ tộc ở địa phương để khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện.

          4.3. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh

          - Nhà trường tạo điều kiện thuận cho Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động và tổ chức hội nghị mỗi năm 03 lần để đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện trong năm cũ, đề ra kế hoạch hoạt động trong năm học mới và tổ chức bầu Ban đại diện CMHS của năm học.

          - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với BĐD CMHS trong việc giáo dục đạo đức và quản lý học sinh; chăm lo các điều kiện phục vụ cho việc học tập, rèn luyện và phát triển của học sinh.

          - Nhà trường cùng Ban đại diện CMHS tổ chức họp phụ huynh theo định để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và đưa ra giải pháp cùng phối hợp giáo dục học sinh.

          - Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội CMHS do bộ GD&ĐT ban hành.

 

CHƯƠNG V: NỀ NẾP VÀ KỶ LUẬT LÀM VIỆC

 

Điều 11: Giờ giấc làm việc

            Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường làm việc phải đúng giờ quy định, không đi muộn về sớm, không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; nghĩ việc phải xin phép và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng;

  1. Thời gian dạy và học trong ngày:

Buổi

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Buổi sáng

6h45 đến 7h00

Sinh hoạt 15 phút

 

7h00 đến 7h45

Tiết 1

 

7h50 đến 8h35

Tiết 2

 

8h35 đến 8h50

Múa dân vũ - Ra chơi

 

8h50 đến 9h35

Tiết 3

 

9h40 đến 10h25

Tiết 4

 

10h30 đến 11h15

Tiết 5

 

Buổi chiều

12h45 đến 13h00

Sinh hoạt 15 phút

 

13h00 đến 13h45

Tiết 1

 

13h50 đến 14h35

Tiết 2

 

14h35 đến 14h50

Múa dân vũ - Ra chơi

 

14h50 đến 15h35

Tiết 3

 

15h40 đến 16h25

Tiết 4

 

16h30 đến 17h15

Tiết 5

 

2. Thời gian làm việc của Lãnh đạo nhà trường và nhân viên hành chính:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng làm việc đúng quy định theo giờ hành chính và tham gia trực lãnh đạo theo phân công của hiệu trưởng hàng tuần. Trường hợp phải ra ngoài nhà trường để giải quyết các công việc trong giờ hành chính thì phải báo cho người trực hoặc nhân viên bảo vệ biết để liên hệ khi cần thiết. Trong ngày trực theo dõi các hoạt động của nhà trường người trực phải có mặt buổi sáng từ 6h45 đến 11h15, buổi chiều từ 12h45 đến 117h15.

- Nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên hoặc hiệu trưởng điều động).

- Nhân viên hành chính được nghỉ ngày thứ 7. Nếu ngày thứ 7 có việc đột xuất trường điều động thì được nghỉ bù vào ngày khác.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được nghỉ ngày thứ 7 hàng tuần, nếu ngày trực trùng với ngày thứ 7 thì được sắp xếp nghỉ bù 01 ngày khác trong tuần.

- Trong giờ hành chính nếu

3. Thời gian làm việc của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm:

- Giáo viên bộ môn: Thực hiện giờ giấc lên lớp theo quy định về thời gian dạy và học trong ngày và phân công tại thời khóa biểu nhà trường. Trong tuần ngoài thời gian lên lớp theo thời khóa biểu giáo viên bộ môn còn phải tham gia chào cờ đầu tuần, tham gia các sinh hoạt khác theo kế hoạch của nhà trường, các đoàn thể và của tổ chuyên môn.

- Giáo viên chủ nhiệm: Thực hiện giờ giấc như giáo viên bộ môn ngoài ra giáo viên chủ nhiệm phải có mặt tại trường để theo dõi sinh hoạt 15 phút đầu giờ hàng ngày của lớp chủ nhiệm trừ buổi học không có tiết dạy theo thời khóa biểu, hướng dẫn học sinh thực hiện giờ sinh hoạt đội, giờ sinh hoạt lớp, tham gia giao ban GVCN hàng tuần theo quy định của nhà trường.

- Giáo viên khi được phân công dạy thay thì thực hiện giảng dạy theo đúng sự phân công của tổ trưởng chuyên môn, của nhà trường.

Điều 12: Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo

1.Chế độ hội họp

- Họp hội đồng trường: Tối thiểu 03 lần/năm, thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 3 tiếng.

- Họp hội đồng sư phạm: 1 lần/tháng (vào ngày thứ 5, tuần 1 của tháng), họp vào giờ hành chính, mỗi lần không quá 3 tiếng.

- Họp giao ban hàng tuần: Thành phần: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng, Kế toán, GVCN khối sáng. Thời gian vào cuối giờ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. Riêng giáo ban GVCN khối chiều thực hiện lúc 12h30 ngày thứ 2 - Thành phần: HT, TPT, GVCN khối chiều.

- Họp tổ chủ nhiệm: Tối thiểu 2 tháng 1 lần, thời gian họp không quá 2 tiếng, họp vào giờ hành chính. (Trừ giao ban GVCN đầu tuần).

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/tháng, họp theo lịch của nhà trường, mỗi buổi họp không quá 3 tiếng. Trong buổi họp tổ kết hợp họp nhóm bộ môn.

- Họp đoàn thể: Theo qui định của các đoàn thể, mỗi buổi họp không quá 3 tiếng (họp ngoài giờ hành chính)

          - Hội nghị Liên tịch 01 tháng họp 01 lần và họp đột xuất khi cần thiết thời gian do hiệu trưởng quy định.

          - Hội đồng thi đua khen thưởng họp 03 lần/ năm học vào đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học.( Ngoài ra khi cần phải triển khai thực hiện các nội dung cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất).       

          Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này.

2. Chế độ báo cáo

- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

- Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian.

- Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề phải báo cáo lại ngay nội dung kết quả cho người phụ trách (Lãnh đạo nhà trường) bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

- Báo cáo cấp trên phải đúng mẫu, đảm bảo tính chính xác.

3. Việc  thông báo

- Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên phương tiện phát thanh của nhà trường; Thông báo trên trang Web của trường, qua địa chỉ gmail; Thông báo bằng văn bản trực tiếp với từng cá nhân.

- Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi rõ tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: Lãnh đạo nhà trường, CT công đoàn....

- Thông báo của nhà trường được thông báo thường xuyên trên bảng thông báo của nhà trường là chính, giáo viên phải có trách nhiệm theo dõi thực hiện.

Điều 13: Kỷ luật lao động

- Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ.

- Khi nghỉ phải có giấy phép (kể cả nghỉ đột xuất) và giáo án (nếu có giờ dạy), trong giấy phép ngoài lý do xin nghỉ phải ghi rõ từng tiết, ngày dạy thay hoặc đổi giờ. Khi nghỉ đột xuất mà báo qua điện thọai thì chỉ mang tính chất tạm thời còn không có giá trị pháp lý, không được công nhận đó là báo cáo xin phép khi không có giấy xin phép.

- Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý và phải có giáo án kèm (nếu có giờ).

- Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đế việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).

- CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, có sổ ghi chép, không mất trật tự và làm việc riêng, muốn phát biểu phải được người chủ trì đồng ý, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật; tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung khi hội họp;

- Giáo viên cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử (VNPT) theo đúng thời gian quy định của nhà trường từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng. Riêng điểm các bài kiểm tra định kỳ phải vào điểm sau khi trả bài một tuần.

- Hoạt động giảng dạy trên lớp thực hiện theo hiệu lệnh trống; các hoạt động GDNGLL thực hiện theo sự điều hành của Ban tổ chức.

Điều 14Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Trang phục, trang sức của CB, GV, NV khi đến trường phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học không gây phản cảm đối với học sinh và mọi người xung quanh; phải mang phù hiệu viên chức theo quy định của nhà trường.

Trang phục của cán bộ, giáo viên khi lên lớp:

- Nam áo bỏ trong quần, đi giầy hoặc dép có quay hậu;    

       - Nữ mặc quần áo dài truyền thống;

          Nghiêm cấm CB,GV,NV mặc quần Jin, áo thun, đồ bộ đến trường và nhuộm tóc trái quy định (có màu sắc phản cảm);

Điều 15Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB,GV,NV

          - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

- Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón phụ huynh học sinh, học sinh và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, ăn nói thiếu tôn trọng.

Điều 16: Những hành vi CB,GV,NV không được làm

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân. 

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, ngư­ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

6. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

7. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

8. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

9. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

Điều 17Quy định về việc sử dụng tài sản công 

- Khi được giao tài sản phải có trách nhiệm quản lý bảo quản sử dụng hợp lý, có hiệu quả, có hồ sơ biên bản bàn giao, hồ sơ theo dõi, tránh làm hư hỏng, mất mát.

- Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.

Điều 18. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Mọi ý kiến, kiến nghị đều phải được trao đổi, thông qua Hiệu trưởng (Trực tiếp hoặc bằng văn bản).

- Không tiếp nhận hoặc giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.

- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp.

- Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết; Công đoàn tổ chức đối thoại.

- Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường.

- TTND tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo vào sổ theo dõi và tham mưu lãnh đạo(HT, BTCB, CTCĐ) có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

- Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui chế của ngành và trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của nhà trường, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phải giải quyết nhanh, chính xác không để kéo dài.

- Nghiêm cấm việc gửi đơn, thư và kiến nghị vượt cấp (bằng mọi hình thức) nếu chưa có ý kiến của Hiệu trưởng. Trong trường hợp những ý kiến nặc danh vượt cấp,lãnh đạo nhà trường sẽ đề nghị cơ quan thẩm quyền điều tra làm rõ.

2. Tiếp công dân

- Địa điểm tiếp công dân tại phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng hoặc Văn phòng nhà trường.

- Người tiếp công dân là Lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách được hiệu trưởng phân công theo lịch trực hàng tuần.

- Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.

- Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.

Điều 19. Nguyên tắc làm việc

         - Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên.

         - Thực hiện chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường và các tổ.

         - Người đứng đầu trong các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới của mình có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Điều 20. Quan hệ với cấp ủy Đảng trong nhà trường

          Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác chính quyền của nhà trường theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường và các tổ chức Đoàn thể trong trường bằng quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Điều 21. Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường

Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường là quan hệ phối hợp và liên tịch. Phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Liên tịch trên cơ sở dự thảo các chương trình, kế hoạch đề ra tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung hoàn thiện để đi đến thống nhất các nội dung hoạt động của nhà trường.

          Thành phần trong hội nghị liên tịch của trường bao gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên và đại diện tổ văn phòng. Liên tịch mở rộng có thêm Trưởng ban thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.

Điều 22. Quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với chính quyền địa phương và với Ban đại diện cha mẹ học sinh

         Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, UBND thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Đảng ủy và UBND phường và của các cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các mặt công tác của nhà trường; chủ động báo cáo đề xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến nhà trường.

         Chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

CHƯƠNG VI:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 23Thực hiện quy chế 

Quy chế này được hội đồng sư phạm nhà trường năm học 2018-2019 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng và đưa lên trang Web của trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

         Tổ trưởng các tổ chịu trách nhiệm triển khai quán triệt và thường xuyên nhắc nhở từng thành viên của tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế.

         Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một chỉ tiêu trong nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong thi đua, khen thưởng hàng năm. Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao cho ban thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức. Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học quyết định.

 Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế được thực hiện kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định ban hành./.

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận                                                        

- Hiệu trưởng, các Phó HT;  

- Các tổCM, các đoàn thể;

- Lưu: VP.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây