Kế hoạch thực hiên nhiệm vụ năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP BẢO LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LỘC SƠN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 ››&

  Số: 93/KH-THCS/LS                             Bảo Lộc, ngày 18 tháng 10   năm2018

                               

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                       

          Thực hiện Công văn số: 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/08/2018 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Công văn số: 1689/SGD-ĐT- GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 ngày 06/09/2018; Công văn số: 278/PGDĐT-THCS ngày 17/09/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc;                               .

         Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường đầu năm học 2018-2019 và trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong năm học 2017-2018, trường THCS Lộc Sơn đề ra kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình nhà trường đầu năm học:

          1. Tình hình học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

          1.1. Học sinh: Tổng số học sinh: 1050 em /25 lớp  Số học sinh nữ: 526     

          Trong đó: Khối 6: 262 em /6 lớp; Khối 7: 294 em /7 lớp; Khối 8: 243 em /6 lớp; Khối 9: 254 em /6 lớp;

          -  Số học sinh dân tộc thiểu số Tây nguyên: 05 em;

          -  Số học sinh dân tộc thiểu số khác: 11 em;

          -  Học sinh con thương binh, bệnh binh: 01em;

          -  Học sinh thuộc hộ nghèo: 08 em;  Cận nghèo: 22 em;

          1.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tồng số CB, GV, NV: 53 người;   Số nữ: 39 người  

Trong đó: Cán bộ quản lý: 03 người; Giáo viên đứng lớp: 41 người ( 01 HĐ); Giáo viên TPT: 01 người (01HĐ); Nhân viên: 8 ngưới ( 05 hợp đồng );

          - Trình độ CMNV: 100% đạt chuẩn  (Trong đó: Trên chuẩn: 38 người đạt tỉ lệ: 69,81% (Thạc sỹ: 01 người; Đại học: 37 người);

          - Đảng viên: 28 người;

          - Đoàn viên: 08 người;

- Tổ chuyên môn:  04 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng;

Trong đó: Tổ văn, sử, công dân: 10 người;  Tổ toán, lý, tin: 12 người;  Tổ địa, sinh, hóa: 06 người; Tổ anh, nhạc, họa, thể dục: 14 người; Tổ văn phòng: 08 người;

          2. Thuận lợi:

          - Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc, của Đảng ủy phường Lộc Sơn, sự phối hợp thường xuyên có hiệu quả của chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, của Ban đại diện CNHS nhà trường.

          - Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có năng lực, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

          3.  Khó khăn:

          - Cơ sở vật chất còn thiếu các phòng làm việc của Ban giám hiệu và bộ phận hành chính (hiện đang làm việc trong nhà tạm cấp bốn).

          - Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện phương tiện phục vụ cho học tập còn nhiều hạn chế.

          - Đội ngũ giáo viên đầu năm học thiếu( 06 GV) và chậm được bổ sung dẫn đến việc nhà trường phải tổ chức hợp đồng thỉnh giảng không chủ động được đội ngũ giáo viên.

II. Nội dung kế hoạch năm học 2018 - 2019:

 1. Những nhiệm vụ trọng tâm

1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc tăng cường nề nếp, kỹ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

3. Thực hiện tốt phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

4.Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm công tác đoàn, đội, hội, tư vấn tâm lí trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

5. Triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/05/2018 của Thủ tường Chính phủ.

          B. Những nhiệm vụ cụ thể

          1.Công tác phát triển giáo dục

         * Yêu cầu:

           a/ Tuyển sinh:  Tuyển sinh 100% học sinh đủ điều kiện trên địa bàn phường Lộc Sơn theo chỉ tiêu được giao vào lớp 6 năm học 2018-2019. Tổ chức triển khai tuyển sinh lớp đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 theo đúng quy định của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, thông báo công khai các điều kiện, tiêu chuẩn đến tất cả phụ huynh học sinh mới được tuyển sinh vào lớp 6. Thực hiện lưu giữ hồ sơ tuyển sinh đầy đủ. Thực hiện việc chuyển đi, chuyển đến theo đúng quy định của ngành và hướng dẫn của sở Giao dục và Đào tạo Lâm đồng.

          b/ Duy trì sĩ số: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tối đa số học sinh bỏ học, đảm bảo tỉ lệ duy trì sĩ số cao nhất.

          c/ Phổ cấp giáo dục THCS: Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác điều tra cập nhật các số liệu phổ cập theo quy định từ đó đề ra các biện pháp nhằm giữ vững các tiêu chí phổ cập THCStheo quy định và từng bước nâng lên.

         * Các giải pháp thực hiện:

          - Thành lập Ban tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xét tuyển sinh theo đúng các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, và thời gian tuyển sinh. Thông báo công khai các điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển cho học sinh, CMHS biết thực hiện theo đúng quy định.

          - Xây dựng kề hoạch tuyển chọn 01 đến 02 lớp đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và thông báo công khai đến CMHS có yêu cầu học lớp đề án đăng ký dự thi khảo sát theo đúng kế hoạch. Thành lập hội đồng thi khảo sát, tổ chức thi chấm và xét chọn theo đúng quy định.

          - Tăng cường công tác quản lý và theo dõi học sinh của GVCN, thực hiện thường xuyên việc phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, giữa GVCN với CMHS. Chú trọng công tác phối hợp giữa GVCN - Tập thể lớp - CMHS trong việc thực hiện công tác DTSS đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi sĩ số hàng ngày, duy trì thông tin hai chiều giữa nhà trường với CMHS, thực hiện đúng số học sinh trên mỗi lớp theo quy định tại Điều lệ nhà trường.

          - Nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích để thu hút học sinh trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học, phối hợp với Ban đại diện CMHS, với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường vận động học sinh trong độ tuổi đã nghỉ học đến trường.

          - Thường xuyên cập nhật các số liệu học sinh nghỉ học trong độ tuổi để có các giải pháp giúp đỡ tạo điều kiện để các em đi học lại.

          - Tổ chức phân công CB,GV,NV cập nhật các số liệu phổ cập, hoàn thiện các hồ sơ phổ cập theo kế hoạch.

          * Chỉ tiêu:

          - Tuyển sinh 100% ( 245 em ) vào lớp 6 trong đó: Tuyển chọn 01 lớp học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 với 42 em;

          -  Duy trì sĩ số 99,5%

          -  Được công nhận đơn vị duy trì PCGD THCS năm 2018.

          2/ Giáo dục đào tạo:

         a/ Giáo dục đạo đức học sinh

          * Yêu cầu:

          Giáo dục cho các em biết kính trọng người lớn tuổi, thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường; thương yêu giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn, được các bạn tin yêu. Giáo dục cho các em có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn; có động cơ thái độ học tập đúng đắn trong học tập, kiểm tra, thi cư, luôn hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, biết cố gắng vươn lên trong học tập.

Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tư, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hôi; tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục theo quy định trong kế hoạch giáo dục, các hoạt động chính trị xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo; tích cực tham gia các hoạt động của đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; biết chăm lo giúp đỡ gia đình.        Tham gia tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, các đợt thi đua do nhà trường và Liên đội phát động.

          * Các giải pháp thực hiện:

           - Xây dựng đầy đủ các kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực…. Kế hoạch phải phù hợp với tình hình học sinh, tình hình nhà trường, kế hoạch phải có tính khả thi và được công khai đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh.          

           - Tổ chức giảng dạy nghiêm túc có chất lượng môn giáo dục công dân theo quy định của chương trình. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc lồng ghép công tác giáo dục đạo đức cho học sinh qua các môn học, các tiết học hàng ngày.

           - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, tổ chức tốt các phong trào thi đua hưởng ứng các cuộc vận động trong đó đặc biệt quan tâm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp ba môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội một cách thường xuyên có hiệu quả để giáo dục và rèn luyện các em.

          - Tăng cường tổ chức các hoạt động rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động chủ điểm, hội trại 26/3, đố vui ôn luyện, hội thi văn nghệ, TDTT...

           - Đẩy mạnh công tác chủ nhiệm, thực hiện thường xuyên việc phối hợp giữa GVCN với cha mẹ học sinh đặc biệt đối với những học sinh chưa ngoan. Chú trọng việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với Tổng phụ trách đội, với các giáo viên bộ môn.

           - Thành lập Ban kỷ luật, Ban phòng chống TNXH trong trường học, tổ chức và chỉ đạo đội sao đỏ  hoạt động có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc thông tư 08/TT về khen thưởng kỷ luật học sinh.

           - Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức thường xuyên các đợt thi đua trong năm theo từng chủ đề, chủ điểm. Hàng tuần, từng đợt có sơ kết, tổng kết và thông báo công khai cho các lớp biết. Thực hiện nghiêm túc có chất lượng các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và các giờ sinh hoạt lớp với các hình thức và nội dung phong phú.

           - Xây dựng chương trình hành động hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trong nhà trường với các nội dung cụ thể. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường. Tổ chức ký cam kết thi đua trong học sinh các lớp.

           - Sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc giữa nhà trường, GVCN với cha mẹ học sinh. Thực hiện liên lạc điện tử với những CMHS có yêu cầu.

           - Duy trì và phát huy tốt hộp thư tuổi hồng của Liên đội.

           - Thành lập Ban tư vấn học đường của nhà trường để kịp thời tư vấn giúp đỡ những em học sinh gặp khó khăn trong sinh hoạt cũng như trong học tập và các vấn đề khác.

          * Chỉ tiêu:   Loại Tốt: 90%                       Loại Khá: 10%                      

         b/ Giáo dục văn hoá:

         * Yêu cầu:

         Truyền thụ đầy đủ các nội dung kiến thức, kỷ năng theo đúng quy định của chương trình và sách giáo khoa ở tất cả các bộ môn. Thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn kiến thức, kỷ năng; chương trình giảm tải các bộ môn trong dạy và học. Tăng cường rèn luyện cho học sinh các kỷ năng vận dụng, thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng hướng dẫn cho các em phương pháp học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với bốn nội dung trong đó việc kiểm tra đánh giá học sinh cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan đánh giá đúng trình độ học sinh.

          * Các giải pháp thực hiện:

- Tổ chức dạy đúng, đủ theo kế hoạch dạy học đã được hiệu trưởng phê duyệt và các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo ở tất cả các bộ môn. Bố trí và sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phù hợp đặc điểm bộ môn và tình hình nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên thực hiện việc giảng dạy tốt hơn.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo từng bộ môn, bám sát chuẩn kiến thức, kỷ năng trong dạy và học, nâng cao khả năng tự học của học sinh.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, hội giảng nâng cao tay nghề. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Chất lượng học các giờ thí nghiệm thực hành và sử dụng triệt để ĐDDH hiện có. Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị ĐDDH, sách tham khảo phục vụ cho đổi mới giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và hoạt động của nhà trường.

- Tổ chức giảng dạy tốt môn tự chọn tin học theo đúng chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp cùng CMHS đầu tư cũng cố các phòng máy vi tính tạo điều kiện thực hiện tốt các tiết thực hành.

- Có kế hoạch phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học, phù hợp tình hình cơ sở vật chất nhà trường. Phân công các giáo viên có năng lực có kinh nghiệm tham gia giảng dạy đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ việc dạy và học của thầy và trò.

- Tiếp tục đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh, thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử. Đề kiểm tra phải được thống nhất theo tổ khối chuyên môn, phải đảm bảo khối lượng kiến thức theo quy định chương trình, chú ý phối hợp các hình thức trắc nghiệm khách quan với tự luận theo hướng học sinh phải hiểu bài, biết vận dụng mới làm được chống học vẹt.

- Khuyến khích giáo viên thực hiện tốt các tiết dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin.

* Chỉ tiêu:

- Chất lượng đại trà:

  Giỏi: 35%; Khá: 40%; TB: 22,0%; Yếu: 3,0%; Kém : 0%                       

          - Học sinh TN.THCS: 100%

          - HS lên lớp thẳng 97,0 %      

          - Lên lớp sau khi thi lại: 99,5%

          - Học sinh ở lại: 0,5% (05 em)

          -  Chất lượng mũi nhọn:

          + HS giỏi các bộ môn văn hóa cấp thành phố: 27 em, cấp Tỉnh: 9 em;

          + Tham gia đầy đủ các cuộc thi khác do ngành và các cấp tổ chức ( mỗi cuộc thi đều có học sinh đạt giải).

          c/ Giáo dục thể chất- thẩm mỹ:

* Yêu cầu:

Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện thân thể đảm bảo sức khỏe học tập, sinh hoạt, giúp cho học sinh nhận biết biết được cái hay cái đẹp trong cuộc sống từ đó có ý thức học tập tốt các bộ môn thể dục, nhạc, họa và qua đó phát hiện những em có năng khiếu để hướng nghiệp cho các em sau này. Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giúp các em tự rèn luyện các kỷ năng sống cơ bản.

* Các giải pháp thực hiện:

- Tổ chức giảng dạy đảm bảo chương trình các bộ môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, duy trì và tổ chức tốt hoạt động thể dục hoặc múa dân vũ giữa giờ.

- Tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường và tham gia có hiệu quả Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp tỉnh.

- Trang trí lớp học theo đúng quy định của nhà trường.

- Duy trì công tác vệ sinh trực nhật, vệ sinh lớp trực hàng ngày đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ. Chú trọng xây dựng ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho học sinh.

- Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, duy trì và đầu tư đúng mức cho tủ thuốc nhà trường. Tiếp tục cũng cố Hội chữ thập đỏ, công tác y tế học đường để hoạt động có hiệu quả hơn.

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh trong học đường. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

- Đảm bảo thường xuyên nguồn nước sạch cho học sinh, sử dụng có hiệu quả công trình vệ sinh học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian, các sinh hoạt  ngoại khóa tạo không khí thoải mái vui chơi cho học sinh sau các giờ học căng thẳng.

* Chỉ tiêu:                                        

          - Tham gia đầy đủ và đạt giải các cuộc thi văn, thể, mỹ do các cấp tổ chức.

          - Công tác y tế học đường, hội chữ thập đỏ được xếp loại xuất sắc.

          - Chất lượng bộ môn thể dục, nhạc, họa đạt 100% TB trở lên.

           d/ Giáo dục lao động hướng nghiệp dạy nghề:

* Yêu cầu:

          - Giúp cho học sinh có nhận thức ban đầu về các loại nghề nghiệp phổ thông, cũng như năng lực sở thích của bản thân để từ đó các em có định hướng đúng về nghề nghiệp sau này.

          - Thông qua công tác lao động vệ sinh trực nhật hàng ngày giáo dục cho các em ý thức lao động, biết yêu lao động, xây dựng tinh thần tập thể, ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

* Các giải pháp thực hiện:

- Hướng dẫn và quản lý tốt học sinh lao động tự phục vụ và lao động vệ sinh hàng ngày.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy môn công nghệ.

          - Giới thiệu và tư vấn nghề cho học sinh khối 8, 9 tổ chức phân công giáo viên dạy tốt chương trình hướng nghiệp cho học sinh khối 9 theo quy định.

          - Phối hợp với trung tâm dạy nghề thành phố, tổ chức cho các em học sinh khối 8,9 tham gia học nghề.

          -Tăng cường công tác vận động CMHS cho con em tham gia học nghề và phối hợp với nhà trường quản lý tốt thời gian học.

* Chỉ tiêu:

          - 100% học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp.

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình hướng nghiệp khối 9 theo quy định.

          3/ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ:

          3.1/ Hoạt động nề nếp và chất lượng giảng dạy:

          * Yêu cầu:

          Mỗi cán bộ, giáo viên phải có nhận thức đúng đắn về việc chấp hành các nề nếp, nội quy, quy chế chuyên môn và các hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy từ đó tự giác thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội quy, quy chế và tham gia tích cực những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do tổ chuyên môn hay nhà trường tổ chức. Thường xuyên học hỏi để không ngừng nâng cao nhận thức của bản thân về mọi mặt. Thực hiện đúng các quy định đối với nhà giáo tại Điều lệ nhà trường phổ thông.

          * Các giải pháp thực hiện:

          - Quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội quy cơ quan và các quy định của nhà trường ngay từ đầu năm học.

          - Tổ chức tốt các hoạt động nâng cao chất lượng như chuyên đề, ngoại khóa, thao giảng, dự giờ …

          -  Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn của tổ, của trường.

          -  Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu hợp lí khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên phát huy hết năng lực của mình .

          -  Sử dụng tối đa các đồ dùng dạy học hiện có, thực hiện nghiêm túc các tiết thực hành. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy.

          -  Đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và chống học sinh ngồi nhầm lớp.

          * Chỉ tiêu:

          - Dự giờ: 18 tiết/năm/GV

- Thao giảng: 02 tiết/năm/GV

- 100% không vi phạm quy chế chuyên môn.

- Chuyên đề: từ 2 đến 3 chuyên đề/01 tổ/ năm.

- Ngoại khoá: 04 ngoại khóa/năm.

- Dạy có UDCNTT: 04 tiết/GV/năm trở lên.

- ĐDDH tự làm dự thi: 01cái/tổ/năm.

- 100% giáo viên sử dụng ĐDDH hiện có thường xuyên.

- Chất lượng bộ môn : Toán : 93% ; Lý : 95% ; Văn 93% ; Anh : 93% ; Hóa : 95% ; Sinh : 98% ; Điạ : 98% ; Sử : 98% ; Tin : 98 % ; CD: 98% ; Thể dục 100%; Nhạc, Họa: 100% ; CN: 98%

          3.2/ Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ.

          * Yêu cầu:

          Quán triệt sâu sắc các nội dung của các cuộc vận động đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên từ đó tự giác thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung các cuộc vận động đó. Làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa mối liên hệ có tính quyết định giữa chất lượng giảng dạy của thầy cô đến chất lượng học của trò, từ đó mỗi thầy cô giáo cần có kế hoạch học tập và rèn luyện phấn đấu vươn lên xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

          * Các giải pháp thực hiện:

          - Động viên CB, GV, NV tham gia học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức. Xây dựng kế hoạch và hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên đối với cá nhân trong năm học.

          - Tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua hai tốt dạy tốt, học tốt.

          - Phối hơp với Công đoàn tổ chức có chất lượng hội thi giáo viên giỏi các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia đạt kết quả cao nhất.

          - Triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua thực hiện các cuộc vận động, đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm học.

          - Động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt, đạt chuẩn và trên chuẩn, tham gia học thêm nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.

          - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Tăng cương công tác lãnh đạo của Chi bộ về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ coi đây là một tiêu chí phấn đấu của Đảng viên.

          - Chú trọng xây dựng và bồi dưởng cho đội ngũ cốt cán để làm nòng cốt cho việc xây dựng đội ngũ.

          - Xây dựng thư viện đầu tư thêm sách báo, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đọc tham khảo cập nhật kiến thức văn hóa, xã hội. Có kế hoạch sử dụng mạng cho cán, bộ giáo viên truy cập.

          - Quản lí và chấn chỉnh tốt công tác dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của UBND tỉnh.

          * Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ, học tập chính trị do các cấp tổ chức.

- 100% CB, GV, NV ký cam kết thi đua thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

-  Không có CB, GV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo.

-  100% CB, GV, NV đạt chuẩn trong đó gần 70% trên chuẩn

-  100% CB, GV, NV biết sử dụng tin học trong công tác và trong dạy học.

-  100 % CB,GV có thực hiện 01 SKKN,GPHI trong năm học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp tổ chức đối với CB,GV,NV( 01 người/1 tổ chuyên môn).

- Giáo viên giỏi các cấp:

                      + Cấp trường: 100%

                      + Cấp thành phố: Bảo lưu    

          - GVCN giỏi: cấp trường 50%;  GVCN giỏi cấp TP: 05 người

          - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 12 người.   

          4/ Công tác đoàn thể:

          *  Yêu cầu :

          Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của các đoàn thể trong nhà trường, phối hợp chặt chẻ với nhà trường phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Nhà trường tạo mọi điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, tham gia quản lý giám sát các công tác của nhà trường. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, dạy tốt học tốt. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Hai không với bốn nội dung”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Vận động quần chúng nhân dân đặc biệt  cha mẹ học sinh thực hiện có hiệu quả mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

          *  Các giải pháp thực hiện:

- Thực hiện có hiệu quả các sinh hoạt Liên tịch hàng tháng, tạo sự thống nhất phối hợp cao trong các kế hoạch hoạt động của nhà trường.

- Quán triệt sâu sắc, tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, quy định cụ thể chức trách từng tổ chức đoàn thể, từng cá nhân của nhà trường để từng cán bộ, công chức, viên chức biết để tham gia giám sát và thực hiện.

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, từng tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hàng động, quy chế phối hợp giữa các đoàn thể với nhà trường để tổ chức thực hiện đảm bảo sự thống nhất.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường. Làm tốt công tác giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

- Chú trọng xây dựng và kiện toàn các BCH, Ban đại diện của từng tổ chức đoàn thể. Tạo điều kiện để đội ngũ này được học tập bồi dưỡng thêm về phẩm chất chính trị, năng lực từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức.

- Bố trí thời gian hợp lí cho các hoạt động của từng tổ chức đoàn thể. Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể xây dựng quỹ.

- Đẩy mạnh hoạt động các Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

          *  Chỉ tiêu:

-  Công đoàn: Vững mạnh

-  Chi đoàn: Xếp loại tốt

-  Liên đội: Liên đội mạnh cấp tỉnh

-  Hội chữ thập đỏ: Xếp loại xuất sắc

-  Hội khuyến học: Hoạt động có hiệu quả

-  Ban đại diện CMHS: Hoạt động có hiệu quả

          5/ Công tác xây dựng CSVC - Cảnh quan môi trường:        

          *  Yêu cầu:

          Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tu sữa, mua sắm CSVC trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Chăm sóc và bảo vệ tốt hệ thống cây xanh, các bồn hoa cây cảnh hiện có trong khuông viên nhà trường, thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tham mưu cho các cấp từng bước hoàn thiện các tiêu chí về cơ vật chất của trường chuẩn quốc gia.

          *  Các giải pháp thực hiện:

          - Thông qua các công trình măng non của Đội thiếu niên xây dựng hoa viên cây cảnh, chăm sóc hệ thống cây xanh hiện có tạo môi trường xanh sạch đẹp.

          - Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác vận động xây dựng CSVC trang thiết bị dạy học đảm bảo CSVC cho việc dạy và học.

          - Xây dựng kế hoạch tu sữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị trong năm học đồng thời phối hợp tốt với CMHS để tổ chức thực hiện có hiệu quả tránh lảng phí.

          - Tiếp tục tham mưu cho các cấp đầu tư xây dựng CSVC theo dự án đã được duyệt để hoàn thành trường chuẩn Quốc gia.

          - Tăng cường công tác giáo dục ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

 - Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và thực hiện việc giao cho các tập thể lớp quản lý bảo vệ và sử dụng các CSVC trong từng lớp học.

*  Chỉ tiêu:

          - Trồng cỏ khu công viên cây tùng.

          - Nâng cấp sân thể dục thể thao.

          - Mua sắm một số tủ hồ sơ, bàn ghế làm việc, một số trang thiết bị máy móc khác.

- Thường xuyên tu sửa chữa kịp thời các cơ sỡ vật chất bị hư hỏng, tổ chức bảo trì các phòng máy vi tính học sinh.

          6/ Công tác tài chính:

          *Yêu cầu:

          Thực hiện việc thu chi theo đúng các quy định của nhà nước, đúng quy chế chi tiêu nội bộ, đúng nguyên tắc tài chính. Mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ và kịp thời lương và các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức. Thu đúng, thu đủ và thực hiện nghiêm túc chế độ miễn giảm học phí theo quy định cho học sinh. Các khoản thu đầu năm học gồm :

          - Học phí: 60.000 đ /hs /tháng.

          - Tiền gữi xe đạp: 10.000 đ/xe /tháng.

          - Bảo hiểm y tế:  525.420 đồng/12 tháng (Theo quy định)

          - Quỹ hội CMHS: Vận động CMHS tự nguyện đóng góp.

          - Tiền xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất: Vận động CMHS tài trợ với mức 200 triệu / toàn trường.

          * Các giải pháp thực hiện:

          - Quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đến từng cha mẹ học sinh về các khoản đóng góp ngay từ đầu năm học, trong các cuộc họp CMHS đầu năm học.

- Phối hợp với CMHS các lớp tích cực vận động phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc việc đóng góp của học sinh theo quy định.

          - Xây dựng kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy trình, đảm bảo việc thu, chi hợp lý đúng quy định Nhà nước và triển khai thực hiện nghiêm túc.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai tài chính, về thanh quyết toán hàng tháng, hàng quý và cuối năm.

          - Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính trong năm.

          * Chỉ tiêu: 

          -Thu: + Học phí: 100%

                     + Bảo hiểm y tế:100%

                     + Quỹ BĐD CMHS: 100%

                     + Quỹ tài trợ CSVC: 200.000.000 đồng

          - Chi: Thực hiện đúng quy định Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

          7/ Công tác kiểm tra

          * Yêu cầu:

          Thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu thanh kiểm tra toàn diện, chuyên đề. Việc đánh giá xếp loại giáo viên sau kiểm tra, thanh tra phải công bằng, khách quan đúng thực chất. Công tác thanh kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên với các hình thức khác nhau đột xuất, định kỳ. Thông qua kiểm tra phải rút ra được những ưu điểm, khắc phục các tồn tại phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt công tác được giao. Thông qua kiểm tra để nhà trường có các giải pháp điều chỉnh, bổ sung công tác điều hành, quản lý của mình cho phù hợp.

          *  Các giải pháp tổ chức thực hiện:

          - Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch kiểm tra và quán triệt đến từng CB, CC,VC kế hoạch kiểm tra.

- Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho Ban kiểm tra để Ban kiểm tra làm tốt nhiệm vụ kiểm tra theo đúng quy chế.

          - Cung cấp đầy đủ các loại biểu mẩu về công tác kiểm tra và các văn bản có liên quan cho các thành viên Ban kiểm tra.

- Tạo điều kiện về thời gian, có chế độ hợp lý cho các thành viên trong Ban kiểm tra.

- Phối hợp với Thanh tra nhân dân với Uy ban kiểm tra của Công đoàn để thực hiện tốt công tác kiểm tra.

          *  Chỉ tiêu:

          - Kiểm tra toàn diện GV: 60% GV

          - Kiểm tra chuyên đề: 2 lần/chuyên đề/ GV/năm.

          - Kiểm tra hoạt động các tổ chuyên môn: 01 lần /HK

          - Kiểm tra hoạt động thư viện, phòng bộ môn: 01 lần/HK

          - Kiểm tra công tác Đội: 01 lần /HK

          - Kiểm tra tài chính: 02 lần /năm

          - Kiểm tra dạy thêm học thêm: 01 lần/GV/năm

          - Kiểm tra các chuyên đề khác theo yêu cầu.

          8/ Công tác quản lí:

          * Yêu cầu:

          Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới công tác quản lý chỉ đạo của BGH, của các tổ trưởng chuyên môn, các đầu ngành. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cá nhân, dám làm dám chịu trách nhiệm. Chủ động tìm tòi sáng tạo linh hoạt trong các biện pháp tổ chức thực hiện. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Chú trọng phối hợp các hình thức quản lý khác nhau bằng pháp chế, bằng kế hoạch, bằng thi đua. Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin hai chiều, công tác văn thư lưu trử.

          * Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý:

          - Xây dựng tử sách Pháp luật và đầu tư mua sắm các loại sách báo phục vụ cho công tác quản lí chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nhiên cứu nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan để công tác quản lý đạt hiệu quả cao hơn.

          - Trang bị đầy đủ CSVC trang thiết bị hỗ trợ cho công tác quản lý 

          - Chú trọng bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ cốt cán trong nhà trường với các hình thức khác nhau như cử đi học tập nâng cao năng lực quản lý.

- Xây dựng qũy hỗ trợ đi học trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.     

*  Chỉ tiêu:  Chiến sĩ thi đua cấp thành phố: 03 người

 III. Các danh hiệu thi đua lớn trong năm học:

          * Cá nhân:

          - Giáo viên CN giỏi Thành phố: 05 người

          - Lao động tiến: 70 %

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 12 người

          *  Tập thể:

          - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh năm 2019.

          - Công đoàn: Vững mạnh

          - Chi Đoàn: Loại tốt

          - Liên đội: Liên đội mạnh cấp Tỉnh.

          - Hội chữ thập đỏ: Xuất sắc cấp thành phố.

          - Thư viện: Tiến tiến

          - Trường: Tập thể Lao động Tiên tiến

 

   Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD&ĐT Bảo Lộc
 • Đảng ủy - UBND phường LS
 • PHT,TTCM, VP
 • Lưu VT.

                                                                  

                                                                            

 

 

 

 

Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay8,866
 • Tháng hiện tại142,884
 • Tổng lượt truy cập17,763,985
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây